بایگانی

Archive for اکتبر 2012

دزدان همگی پیرو این دین مبین اند

اکتبر 17, 2012 بیان دیدگاه
یک مشت گدای عرب از راه رسیدند                درمیهن پر رونق ما خانه گزیدند
با روضه و با روزه در این باغ پراز گل              چون گاو دویدند و چریدند و خزیدند
با چوب و چماق وقمه و دشنه و چاقو               سر ها بشکستند و شکمها بدریدند
گفتند که این منطق اسلام عزیز است              اینان که سیه کار تر از شمر و یزیدند
بستند ز نفرت در دانشکده ها را                      استاد و مبارز همه در بند کشیدند
آنگاه به صحن چمن دانش و فرهنگ                هر جمعه چنان گلّه ی بز غاله چریدند
با چرک و شپش لشگر جرّار گدایان                 از سامره و کوفه و بیروت رسیدند
روزیکه جوانان وطن در صف پیکار                لبخند زنان ذائقه ی مرگ چشیدند بیشتر بخوانید…

اسلامزدگان از برون نرم و از درون خشمند

اکتبر 4, 2012 بیان دیدگاه

 آن چيزهايی را که نمی‌توان به آسانی ديد و نمی‌توان آنها را، بدون ِ راستی و آزادگی، سنجيد سوی نگرش و پهنه‌ی ديدگاه ِ مردمان هستند. هر روشن انديشی می‌تواند ببيند که مسلمانان در کشورهای آزاد، تا اندازه‌ای به مانند ِ ديگران می‌زيند، همسان ِ ديگران می‌آموزند، همراه ديگران کار می‌کنند و از سامان ِ پيشرفته‌ی ديگران برخوردار می‌شوند.

کمتر کسی می‌تواند ببيند که، نگرش ِ مسلمانان از نگرش ِ ديگران سدها سال پس مانده است، بينش مسلمانان با بينش ِ ديگران سازگار نيست، ديدگاه ِ مسلمانان بسيار تنگتر و تاريکتر از ديدگاه ِ ديگران است.

بيشترين شمار از اين مردمان، چه مسلمانان و چه ديگران، که به ناچار در ميهن ِ خود با مسلمانان همزيست شده‌اند، از پيروان ِ دين‌های ابراهيمی هستند. دين‌های ابراهيمی عقيده‌هايی هستند، که هر يک از آنها، در پيوند به بينشی يکسان که بر زمينه‌ی برده منشی است، مردمانی را، با زور و در سايه‌ی ترس، به بند کشيده‌اند.   بیشتر بخوانید…