بایگانی

Archive for ژوئیه 2010

مسخره کردن تشکیلات بین المللی

ژوئیه 28, 2010 بیان دیدگاه

ترجمه کلودیا روزت – تحلیل فوربس از عضويت رژیم حامی تروریسم در نهادهای سازمان ملل
سازمان ملل اخيراً يک تشکل جديد به نام نهاد زنان تشکيل داده است. انتخاب شورای اجرايی اين نهاد در دستور کار است. چقدر زمان باقيمانده تا ايران صاحب يکی از اين کرسی ها شود؟ اگر اين سؤال نامعقول به نظر می رسد، واقعيت های سازمان ملل از آن هم عجيب تر است. عجيب ترين رويداد اين سازمان، کسب يک کرسی در کميسيون وضعيت زنان در سازمان ملل توسط ايران در ماه آوريل بود. اما اين همه ماجرا نبود. واقعيت اين است که ايران عليرغم تحمل چهار قطعنامه تحريمی شورای امنيت سازمان ملل، راه های بازيچه قرار دادن اين سازمان به شيوه ای که نه تنها سازمان ملل بلکه ادعای مهارت ديپلماتيک آمريکا را نيز مورد تمسخر قرار بدهد، آموخته است. آنچه از عضويت ايران در کميسيون حقوق زنان جالب تر است، کسب کرسی در ميان 36 عضو اجرايی برنامه توسعه سازمان ملل به عنوان برجسته ترين نهاد اين سازمان است. در واقع ايران در سال گذشته رياست اين سازمان (يو- ان- دی- پی) را برعهده داشت، آن هم در خلال تظاهرات خونين آن کشور و زماني که حاکميت در حال ضرب و جرح، زندانی کردن و کشتار مردمی بود که خواستار توسعه دموکراتيک کشورشان بودند. شورای اجرايی يو ان دی پی که ايران همچنان در آن عضويت دارد، يک نهاد ناظر برای صندوق جمعيت وصندق توسعه سازمان ملل است. دوره سه ساله عضويت ايران در اواخر سال 2010 پايان می يابد. ايران مانعی بر سر راه شوراهای عالی سازمان ملل در وضعيت زنان و يا مسائل مربوط به کودکان و کمک های غذايی خواهد بود. نهاد تازه تأسيس زنان سازمان ملل با يا بدون حضور ايران در شورای تصميم گيری آن، جلسات مشترکی با هيأت های اجرايی يو ان دی پی و نيز يونيسف نيويورک خواهد داشت. ايران در هيأت اجرايی هر دوی اين نهادها به ترتيب تا سال های 2011 و 2012 حضور خواهد داشت
Read more >>