بایگانی

Archive for ژانویه 2012

گلشیفته های ایران علیه ارتجاع اسلامی بپا خاسته اند

ژانویه 28, 2012 بیان دیدگاه

TheRevolution88 on Jan 26, 2012
مینا احدی: عکس نیمه برهنه گلشیفته فراهانی و دفاع جانانه هزاران نفر از او تصویر کوچکی از جامعه ای است که در آتش آزادی، برابری و حرمت انسانی میسوزد …..

نگاهی ژرف به جدايی نادر از سيمين

ژانویه 25, 2012 بیان دیدگاه
آن که به ژرفای سخن انديشه نکند، به ناچار پاره پاره، گفتارِ ديگران را ندانسته تکرار می‌کند. کسی که سخنان ِ ارزشمند ِانديشمندان را، بدون ژرفنگری، بازگو می‌کند، خودانديشی، از مينوی خرد ِ او، جدا می‌شود. ولی آن ارزش‌ها در بينش ِ او آميخته نمی‌شوند. برای نمونه: شماری از روشنفکران اين سخن ِ برتول برشت را بازگو می‌کنند.
» آن کس که حقیقت را نمی‌شناسد کوتاه خرد است. کسی که حقیقت را می‌شناسد، ولی آن را دروغ می‌نامد، او يک تبهکار است «
آيا کسانی که اين گفته را ستايش می‌کنند، آنها حقيقت را می‌شناسند؟
آيا حقيقت يک پديده‌ی روشن و جدا از پديده‌های ديگر است؟ آيا مسلمانان، که الله را حقيقت می‌پندارند، درستکار هستند؟آيا يک مسلمان ِ با ايمان می‌تواند از شنيدن ِ حقيقت خشمگين نشود؟ اگر به ژرفی بينديشيم، مرزهايی را پيدا خواهيم کرد که سخن برشت در آن مرزها راست و درست است و برون از آن مرزها نادرست. نمونه‌ای ديگر از فردوسی، چشمه زار ِ بیشتر بخوانید…

نام "ایران" را در کنار نام "جمهوری اسلامی" نگذارید

ژانویه 25, 2012 بیان دیدگاه
از زمانی که واژه ی ناهمگون و نامتجانس «جمهوری اسلامی» با دیکتاتوری «جمهوری اسلامی آری یا نه» که به نام «رفراندوم 13 فروردین 58» از آن یاد می شود، وارد تاریخ سیاسی ایران شد، این اصطلاح که غیر سیاسی ترین و غیر ادبی ترین و ناموزون ترین نام است، در کنار نام ایران نهاده شد.
در حالی که نظام اشغالگری که روی کار است، هیچ پیوند و ربطی با کشور ایران ندارد. چه به لحاظ معنایی و چه ماهویی! چه از نظر هویت ملی و فرهنگ ایران و چه از نظر مردمی و اجتماعی. رابطه ی «ایران» و «جمهوری اسلامی» از نظر واژه شناسی و ساختاری مانند رابطه ی «دوست» و «دشمن»، «آب» و «آتش»، «گرم» و «سرد»، «روشن» و «تاریک»، «زندگی» و «مردگی»، «اهورا» و «اهریمن»، «دانایی» و «نادانی» و مانند اینها است.
 جمهوری اسلامی معجون دل به هم زنی از احکام اسلامی، یعنی گفته های قرآنی و بافته های حدیثی و تفسیرهای تاویلی و دل بیشتر بخوانید…