بایگانی

Posts Tagged ‘قانون شریعت’

جنبش اسلامی و لگد مال کردن حرمت زنان

ژانویه 26, 2013 بیان دیدگاه

زندگی میلیونها زن در این دنیا از دوره قدرت گرفتن جنبش اسلامی و اسلام سیاسی٬ با فجایعی عجین شد٬ که دیگر آنرا نمیتوان با کلمه خشونت توضیح داد. این کلمه در مقابل وضعیتی که اسلام در قدرت بر زنان تحمیل کرد٬ لوکس و تلطیف شده است.Zan va Eslam

بیش از سه دهه است که در بخشهایی از این دنیا٬ لمپن های اسلامی قدرت گرفته اند. به کمک دول غربی و با استفاده از قرآن و اسلام٬ این جنبش زنان را تا پستوی خانه ها تعقیب کرده و حتی در مورد رفتار زنان در اندرونی ها نیز قانون وضع کرده و این قوانین زن ستیز را با شلاق و اسید و اسلحه و سنگ و طناب دار بر آنها تحمیل میکنند.

بیش از سه دهه است که مشتی ریش و پشم دار و معمم و مکلای اسلامی و جانی٬ هر جا که دستشان برسد٬ توهین میکنند٬ از رسانه های خود علیه زنان لجن پراکنی میکنند٬ قانون شریعت را بعنوان قانون اساسی اعلام کرده و یک آپارتاید رسمی و  علنی را علیه زنان اعمال میکنند. سنگسار میکنند و دست و پا میبرند و تجاوز رسمی و قانونی و شرعی سازمان میدهند. فحشا و حرمسرای اسلامی به چهار زن برای یک مرد محدود نیست بلکه با قانون صیغه یک مرد اسلامی میتواند دهها زن را به خدمت خود درآورد. بیشتر بخوانید…