بایگانی

Posts Tagged ‘شمشیر’

چرا اسلامستیزی، حق هر ایرانی است؟

دسامبر 17, 2012 بیان دیدگاه

چرا اسلامستیزی، حق هر ایرانی است؟:Imam Hossein & Aashoura

  • زیرا دین اسلام با زور، شمشیر، خدعه، کشتار، غارت و سرکوب بر مردم ایران تحمیل شده است.

 

  • زیرا بُن پایهی فرهنگ زنخُدائی، سیمرغی، و انسان محوریِ ایران به ضرب شمشیر اسلام لت و پار شده است.

 

  • زیرا اسلام با ایرانی و ایرانی گری به ستیزی خونین درآمده و تا کنون میلیونها ایرانی را که خواسته اند خود باشند و فرهنگ خود را ارج بدارند کشته، آواره و شکنجه کرده است.

 

  • زیرا اسلام با زبان پارسی که از شاخصه های هویت ملی ایرانیان است، ستیزی پایان ناپذیر دارد. بیشتر بخوانید…

چرا اسلامستیزی، حق هر ایرانی است؟

مارس 28, 2012 بیان دیدگاه

چرا اسلامستیزی، حق هر ایرانی است؟:

  • زیرا دین اسلام با زور، شمشیر، خدعه، کشتار، غارت و سرکوب بر مردم ایران تحمیل شده است.
  • زیرا بُن پایهی فرهنگ زنخُدائی، سیمرغی، و انسان محوریِ ایران به ضرب شمشیر اسلام لت و پار شده است.
  • زیرا اسلام با ایرانی و ایرانی گری به ستیزی خونین درآمده و تا کنون میلیونها ایرانی را که خواسته اند خود باشند و فرهنگ خود را ارج بدارند کشته، آواره و شکنجه کرده است.
  • زیرا اسلام با زبان پارسی که از شاخصه های هویت ملی ایرانیان است، بیشتر بخوانید…