بایگانی

Posts Tagged ‘درس ها’

حکومت آخوندها و درس هایی که ما آموخته ایم

سپتامبر 22, 2012 بیان دیدگاه

بی کفایتی و ندانم کاریهای حکومت پسگرای آخوندی در سی و چند سال گذشته ملت را به فقر و فحشا و کشوررا به بدنامی و مرز تجزیه کشانده است. نسل قبل و جوانان کنونی به قیمت جان ومالشان، تلف کردن عمرو دربدریشان و همچنین بدنام شدن وعقب ماندن کشورشان درس هایی از جمله آموزه های زیررا برای آینده آموخته ویا باز آموزی کرده اند.
کاش هیچ آرامشی این گونه آموزه های گران آموخته شده را بدست فراموشی نسپارد:
1- ایران و ایرانی باید پیوسته برای هردولتمرد و مسئول کشور اصل بوده و برهمه چیز مقدم باشد،
2- هیچ قوم ایرانی کمتر از قوم دیگر ایرانی نیست و همه برای کشور مهم وگرامیند.
3- بانوان ایرانی باید در همه امور حقوق برابر با مردانمان داشته باشند.
4- حفظ تمامیت ارضی ایران درهمه جا ودرهمه حال باید هدف همه ی ایرانیان و دولتمردان باشد.
5- اداره کشورباید تنها به کسانی داده شود که وطن پرست باشند نه آنها که در مورد آن هیچ احساسی نداشته باشند.
6- کارهای تخصصی کشوربه هیچ وجه نباید به دست افراد غیرمتخصص داده شود.

7- ایرانی آگاه، آزاده و پیشرفتگراست وعقب گرد نمی پذیرد ونمی توان رسوم بدویان چهارده قرن پیش را به عنوان الگوی رفتاری و یا فرهنگ ایرانی باو تحمیل کرد. تنها تجربه های پیشرفته ترین کشورهای جهان می تواند الگوی کشورایران قرار گیرد. بیشتر بخوانید…