بایگانی

Posts Tagged ‘اعتبار محدود’

زنان مجرد خود ساخته و مستقل ایرانی چالشی بزرگ برای ملایان

ژوئن 15, 2012 بیان دیدگاه

وقتی شکوفه، دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی، اهل شهری دور، می خواست این جا آپارتمانی در پایتخت اجاره کند، اول به یک بدلی فروشی سری زد و یک حلقه ازدواج ۶ هزار تومانی خرید.

کسی که با دروغ جامعه ایرانی زندگی کرده خوب می داند چگونه از پس آداب آن براید و از لابلای قوانین نوشته و نانوشته سر بخورد و راه حلی بیابد. در جامعه ایران بر پایه سنت از یک زن انتظار می رود که تحت سرپرستی پدر و مادر و یا همسر خود زندگی کند. شکوفه ۲۴ سال دارد و درخشش طلای سفید حلقه بدلی اش راه حل عدم اشتیاق بنگاهی ها و صاحبخانه هاست که خانه را به زن مجرد کرایه نمی دهند.

می گوید: «برای آن ها و همسایه هایمان، من و همخانه ام زنان ازدواج کرده ای هستیم که برای ادامه تحصیل از شوهران خود دور شده ایم.» و می افزاید: «البته در واقع هر دوتایمان مجرد هستیم.» بیشتر بخوانید…