بایگانی

Posts Tagged ‘آیه های شیطانی’

سلمان رشدی در باره محمد چنین میگوید

دسامبر 28, 2012 بیان دیدگاه
  • از همان آغاز، انسان برای توجیه اعمال توجیه ناپذیرش از خدا استفاده کرده است. Mohammad spread Islam by the sword & murder
  • شاید هیچ انسانی به اندازه محمد از خدا برای توجیه اعمالش مایه نگذاشته باشد.
  • کنیز و برده ی جنسی گرفت، زنانی که مثل خدیجه همسر خودش قبلا آزاد بودند را به زیر سلطه اش کشید، خانه نشیسنان کرد و در جامه پیچید و به پشت پرده ای راند …..!
  • و برای حرف زدن هم انگشت به دهانشان کرد ، حق طلاق را از شان گرفت و با ٩ ساله خوابید ، چند زنی فقط برای مرد باب کرد و تا آخر عمرش زنبارگی کرد!
  • برای خودش حقوق خاصی قائل شد و عدالت خود ساخته ی خودش را هم زیر پا گذاشت !
  • خون غیر مسلمان را حلال خواند و زنانشان را غنیمت شمرد!
  • حکم قتل مخالفانش را داد ! بیشتر بخوانید…